අපගේ නිල සිංහල වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු
මුල් පිටුව පැතිකඩ ඉතිහාසය අවශ්‍යතාවන් ගුරුවරුන් විශේෂ ඒකක පින්තූර පුවත් වීඩියෝ බාගත කිරීම්
විද්‍යුත් ගම්මානය
''ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණයට නව අරුතක්''
රට - ශ්‍රී ලංකාව පළාත - වයඹ
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල අධ්‍ා. කලාපය -මහව
කොට්ඨාසය-පොල්පිතිගම දු.ක. - 0602983634
  සිංහල බ්ලොග් අඩවිය
  ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවිය
  පරිගණක ඒකකය
  විභාග ප්‍රතිඵල
  සිසු නිර්මාණ
  වැදගත් සිංහල වෙබ් අඩවි
  නිකවැව ගම
  වෙනත් පාසල් වෙබ් අඩවි
 
 
  සබඳතා  
01. ප්‍රධාන පිවසීමේ මාර්ගය
කොළඹ සිට ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ කුරුණැගල නගරය පසුකරමින් පැමිණ ඉබ්බාගමුව නගරයට පිවිස එතැනින් වම් පැත්තට ඇති ඇති මඩගල්ල මාර්ගයට පිවිසෙන්න. ඉන් පසුව එම මාර්ගය දිගේම කිලෝ මීටර් 38 පැමිණි තැන විද්‍යාලය හමුවේ.
02. දුරකථන අංක
කාර්යාලය - 0373983634
විදුහල්පතිතුමාගේ ජංගම දුරකථනය - 0718277082
වෙබ් ඇඩ්මින් (ලන්සකාර) - 0714456073
03. ඊ-මේල් ලිපිනයන්
පාසල - nikawewammv@gmail.com / office@nikawewa.sch.lk
විදුහල්පති - sbdissa@gmail.com / sb@nikawewa.sch.lk
පරිගණක මධ්‍යස්ථාන කළමණාකරු - lansakara1@gmail.com / krishantha@wayambalanka.org
04. වෙබ් අඩවි -
පාසල - www.nikawewa.sch.lk
විද්‍යත් ගම්මානය - www.wayambalanka.org
නිකවැව ගම - www.nikawewa.net
05. බ්ලොග් අඩවි
පාසල් සිංහල බ්ලොග්අඩවිය - http://nikawewammv.blogspot.com
පාසල් ඉංග්‍රීසි බ්ලොග් අඩවිය - http://nikawewasch.blogspot.com
විද්‍යුත් ගම්මානය - http://wayambalanka.wordpress.com
06. ලිපිනය
ව/ම/පොපි/ නිකවැව දේවානම්පියතිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
මොරගොල්ගම (60640)
 
 

''ඔබ අපට ආඩම්බරයකි''
විද්‍යාලයට ඉමහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමින් අප විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.එම්. කිත්සිරි අබේසිංහ මහතා 2008 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් මාදුකාංග තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනුවේය ‍‍
වැඩි විස්තර සඳ හා ...

 
විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය
2007 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියෙන් නව නිර්මාණ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයෙන් අප විද්‍යාලය ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තේය. මේ සඳ හා ඇප කැප වූ ශිෂ්‍යාවන්ට හා ආචාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ සුභ පැතුම් පිරි නමමු.
වැඩි විස්තර ...
 

සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි © නිකවැව දේවානම්පියතිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
මොරගොල්ගාම

යාවත්කාලීන වීම - 2009 අගෝස්තු
ස 9 වන දින