අපගේ නිල සිංහල වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු
මුල් පිටුව පැතිකඩ ඉතිහාසය අවශ්‍යතාවන් පරිගණක ඒකක විශේෂ ඒකක පින්තූර පුවත් වීඩියෝ සබඳතා
අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය
අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය
1. එස්.බී. දිසානායක මයා
 
19. ඩී.එම්. ගාමිණී දොඩම්ක්‍රඹුර මයා
 
37. ජී.ඩී.සී. ගල්ලව මෙනවිය
2. ඩබ්.ඒ. ගුණසිංහ මයා 20. ඩබ්.එම්. දිසානායක බණ්ඩා මයා 38. ආර්.එම්. අයි. රාජනායක මෙනවිය
3. පී.ආර්. සෝමසිරි මයා 21. එච්.පී.ඩී.එස්. නිශ්ශංක මිය 39. ජේ.එම්. පද්මිණී ජයසේකර මිය
4. ඊ.එම්. සාලියරත්න බණ්ඩාර මයා 22. ආර්.එම්. ඉන්ද්‍රාණි බස්නායක මිය 40. ඩබ්.එම්. ලක්මාලි විජේකෝන් මිය
5.ආර්.එම්. සුනිල් රාජපක්ෂ මයා 23. ඩබ්.ඒ.අයි.එල්. පෙරේරා මිය 41. එස්.පී. ධම්මිකා කුමාරි මෙනවිය
6. බී.පී. රූපරත්න මයා 24. ආර්.එම්.එස්.එම්. රාජපක්ෂ මෙනවිය 42. පී.ඒ. රේඛා ශ්‍රී චන්ද්‍රකාන්ති මිය
7. ඩී.ඒ. ප්‍රේමරත්න මයා 25.ඩබ්.එම්. විමලා විජේසූරිය මිය 43. එම්.ජි.ඩී.එම්.එන්. ජයසේකර මෙනවිය
8. ඒ. සමීර දයානන්ද මයා 26. එච්.එම්. බාලමැණිකේ මිය 44. ආර්.එම්. විජායනී කුමාරි මිය
9. එච්.එම්. නාලක විජේරත්න මයා 27.ඒ.එම්. මල්ලිකා මැණිකේ මෙනවිය 45. ඒ.ආර්.ආර්. දේදුණුපිටිය මිය
10.ඩබ්.එම්.කේ.බී. වන්නිනායක මයා 28. එච්.එම්.පී. කමලාවතී මෙනවිය 46. එන්.එච්. නිරෝෂා ජයසිංහ මිය
11. ඩබ්.එම්. විජිත විජේසුන්දර මයා 29. එච්.එම්. අනුලාවතී මිය 47. ආර්.එන්. නෙරංජලා රණතුංග මිය
12. ඩබ්.එම්. වික්‍රමරත්න මයා 30. කේ.ඒ.එස්. දර්ශිකා කනංගම මිය 48. කේ.එම්.ජී.එස්.එම්. ඩයස් මිය
13. එල්.ඩබ්.ඒ.එම්.කේ. ලන්සකාර මයා 31.එන්.එච්.අශෝකා නවරත්න මිය 49. එච්.එම්. ධම්මිකා හේරත් මිය
14. ඩබ්.එම්. කිත්සිරි අබේසිංහ මයා 32. ඩබ්.එම්. ඩිලානි ගල්ලැල්ල මිය 50. පී.ජී.ආර්. ලක්ෂ්මී තිලකරත්න මිය
15. එස්.එන්. වසන්ත රම්‍යතිලක මයා 33. ඒ.එම්. විමලාවති මිය 51.ඒ.එම්. නිල්මිණි අධිකාරි මිය
16. පී.එම්. විජේරත්න මයා 34. එල්.එම්. පුණ්‍යා ජයසුන්දර මිය 52. පී.වී. රංජනී තිලකලතා මිය
17. ඩී.එම්.ඩී.ඒ. දිසානායක මයා 35. ඩී.ජී. ප්‍රියංගිකා අනුරාධි මිය 53. ඊ.ජේ.එම්. චාමිලා තුෂාරි මිය
18. කේ.ඒ.එස්. කොතලාවල මයා 36.අයි.එස්.ඩී. අචලා ඉලංගකෝන් මිය  
 
 

''ඔබ අපට ආඩම්බරයකි''
විද්‍යාලයට ඉමහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමින් අප විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.එම්. කිත්සිරි අබේසිංහ මහතා 2008 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් මාදුකාංග තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනුවේය ‍‍
වැඩි විස්තර සඳ හා ...

 
විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය
2007 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියෙන් නව නිර්මාණ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයෙන් අප විද්‍යාලය ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තේය. මේ සඳ හා ඇප කැප වූ ශිෂ්‍යාවන්ට හා ආචාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ සුභ පැතුම්
වැඩි විස්තර ...
 

සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි © නිකවැව දේවානම්පියතිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
මොරගොල්ගාම

යාවත්කාලීන වීම - 2009 අගෝස්තු මස 7