අපගේ නිල සිංහල වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු
මුල් පිටුව පැතිකඩ ඉතිහාසය අවශ්‍යතාවන් ගුරුවරුන් ිසු නායකයෝ පින්තූර පුවත් වීඩියෝ සබඳතා
විද්‍යුත් ගම්මානය
''ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණයට නව අරුතක්''
රට - ශ්‍රී ලංකාව පළාත - වයඹ
දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල අධ්‍ා. කලාපය -මහව
කොට්ඨාසය-පොල්පිතිගම දු.ක. - 0602983634
  සිංහල බ්ලොග් අඩවිය
  ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවිය
  පරිගණක ඒකකය
  විභාග ප්‍රතිඵල
  සිසු නිර්මාණ
  වැදගත් සිංහල වෙබ් අඩවි
  නිකවැව ගම
  වෙනත් පාසල් වෙබ් අඩවි
 
 
  විශේෂ ඒකක  

01. ක්‍රීඩා පිටිය
02. නව ක්‍රීඩාගාරය
03. පැරණි ක්‍රීඩාගාරය
04. ප්‍රධාන ගේට්ටුව
05. ප්‍රධාන ශාලිව
06. පරිගණක ඒකකය
07. කාර්යාලය
08. බුදු මැදුර
09. කෘෂිකර්ම ඒකකය
10. ඔසු උයන
11. කලා ශිල්ප ඒකකය
12. තැනිම් ඒකකය
13. ගෘහ විද්‍ය ඒකකය
14. පුස්තකාලය
15. සා/පෙ විද්‍යාගාරය
16. උ/පෙළ විද්‍යාගාරය
17. බහු මාධ්‍යය ඒකකය
18. වි. අධ්‍යාපන ඒකක
19. සංගීත කාමරය
20. චිත්‍ර කාමරය
21. නැටුම් කාමරය
22. ඉංග්‍රීසි ඒකකය
23. උපදේශන ඒකකය
24. ආපන ශාලාව
25. ගුරු නිවාසය
 
 

''ඔබ අපට ආඩම්බරයකි''
විද්‍යාලයට ඉමහත් කීර්තියක් අත් කර දෙමින් අප විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.එම්. කිත්සිරි අබේසිංහ මහතා 2008 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් මාදුකාංග තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනුවේය ‍‍
වැඩි විස්තර සඳ හා ...

 
විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය
2007 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියෙන් නව නිර්මාණ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයෙන් අප විද්‍යාලය ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තේය. මේ සඳ හා ඇප කැප වූ ශිෂ්‍යාවන්ට හා ආචාර්ය මණ්ඩලයට අපගේ සුභ පැතුම් පිරි නමමු.
වැඩි විස්තර ...
 

සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි © නිකවැව දේවානම්පියතිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
මොරගොල්ගාම

යාවත්කාලීන වීම - 2009 අගෝස්තු
ස 9 වන දින